AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı

16 Ocak 2017
Teklifi Veren: Küresel Çevre Fonu
Açılış Tarihi:
Kapanış Tarihi: 24 Şubat 2017

1. Korunan alanlar ve çevresinin, denizel veya karasal geleneksel üretim alanlarının, önemli doğa
alanlarının ve canlı türlerinin; ekolojik koridorlar oluşturma, resmi statü edinme, tür eylem planları,
yönetim planları, yönetmelik düzenlemeleri, restorasyon çalışmaları aracılığıyla yöre halkı ve
işbirliklerinin katkılarıyla korunması veya korunmasına katkı sağlanması,
2. Ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin katılımcı korunmasını, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
kullanımını, sürdürülebilirlik ilkesinin ilgili yönetmeliklere dâhil edilmesini, doğadostu
ürün ve pazarların
gelişimini ve ürünlerin adil paylaşımını destekleyen yapıların (kooperatif vb.) ve uygulamaların
geliştirilmesi,
3. Nesli küresel veya ulusal ölçekte tehdit altında olan veya tek nokta endemikleri gibi öncelikli türlerin;
farkındalık çalışmaları, tür eylem planları veya popülasyon canlandırma çalışmalarıyla yerel halkın
katkılarıyla korunması veya tehditlerin azaltılması ,
4. Korunan alanlar, hassas ekosistemler, önemli doğa alanları, denizel ve karasal geleneksel üretim
alanları, tarımsal kültürel peyzaj alanları ve yöre halkının koruduğu alanların sürdürülebilir kullanımına
yönelik, yöre halkının katılımcı ve gelir getirici (ekoturizm
vb.) uygulamalarının geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması,
5. Korunan alanlar, karasal ve denizel üretim alanları, ekolojik koridorlar üzerinde tehdit oluşturan habitat
kaybı, habitat parçalanması, tarımsal ve kentsel atıklar, hayalet ağlar vb. baskıların yerel halkın
koruyucu uygulamalarıyla azaltılması veya bertaraf edilmesi,
6. Tarımsal biyoçeşitliliğin, ilgili ekosistem hizmetlerinin, yerel türler ve genetik çeşitliliğin (ağaç türleri,
fidanlıklar, tohumlar, çiftlik hayvanları, balık ve diğer ticarete konu olan türler) ve bunlara yönelik
geleneksel bilginin de dikkate ve kayıt altına alınarak korunması ve iyileştirilmesi,
7. Yerel/Yöresel genetik kaynakların kayıt altına alınması, biyokaçakçılığın önlenmesi,
8. Toprak erozyonu, ormansızlaşma, sel, çölleşme, yükselen su seviyeleri, yanlış tarım ve sulama, aşırı
otlatma, istilacı türler, biyokaçakçılık, merasızlaşma gibi arazi, su, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik
üzerindeki olumsuz etkilerin yenilikçi ve bütünleyici (geleneksek pratikler) önlem ve uygulamalarla
azaltılması,
9. Yöre halkının iklim değişikliğine uyumu ve etkilerine karşı dayanıklılığının; ekosistem hizmetlerinin,
karbon tutan ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve iyileştirilmesi yoluyla arttırılması,
10. Arazi kullanımı ve değişimiyle ilgili planlama, karar ve izleme/önleme süreçlerine yöre halkının,
kişilerin ve yerel sivil toplum örgütlerinin etkin katılımının sağlanması,
11. Sürdürülebilir balıkçılık, ormancılık, doğa dostu tarım uygulamaları, yenilikçi geçiş ekonomisi
uygulamaları vb. aracılığıyla, karasal ve/veya denizel ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlaması,
12. Geleneksel üretim alanlarında iklim değişikliğine uyumlu ve/ya iklim değişikliğine dayanıklı ve/ya
sürdürülebilir tarımsal biyolojik çeşitlilik yönetimi sağlayan arazi planlama ve peyzaj uygulamalarının
geliştirilmesi,
13. Yerel düzeyde düşük karbonlu, yenilenebilir enerji teknolojilerinin, yapı malzemelerinin, kaynak
verimliliği sağlayıcı sürdürülebilir pratiklerin; gösterim, teknoloji transferi vb araçlarla hayata geçirilmesi,
14. Yerel düzeyde geleneksel bilgi ve yaklaşımlar ışığında iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik
örneklerin oluşturulması veya yaygınlaştırılması ,
15. Kamu, sivil ve özel sektör işbirliğiyle ortak kamu kullanım alanları ve/ya binalarında toplam enerji
tüketiminin azaltılmasının veya etkin kullanılmasının yenilikçi uygulamalarla teşvik edilmesi,
19. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji performansı konusunda yönetmelikler, standartlar,
teşvikler, ürünler ve bunların iyi (katılımcı, şeffaf ve adil) uygulamalarına ilişkin farkındalık oluşturulması,
20. Yerel yönetimler işbirliğiyle, iklim dostu ulaşım alternatiflerinin ve yenilikçi kentsel ulaşım örneklerinin
oluşturulması ve/ya yaygınlaştırılması,
21. Yenilenebilir enerjinin arzının çeşitlenmesine yönelik; yerelde, küçük ölçekli veya toplum temelli
(yenilenebilir enerji kooperatifleri vb.) iyi uygulamaların geliştirilmesi,
22. Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) Stockholm Sözleşmesi uyarınca kullanımını azaltan, bertarafı ve
depolanmasına örnek oluşturan uygulamaların hayata geçirilmesi,
23. KOK yönetimi için yerel, bölgesel veya ulusal ağların, işbirliklerinin ve tarafların kapasitelerinin
arttırılması,
24. Kamu, sivil, akademik kurumlar ve uzmanların, yerel üreticiler ve toplumsal liderlerin dâhil olduğu
tematik (GEF odak alanları, yönetmelikler ve güncel/yenilikçi katılım, izleme ve değerlendirme araçları
vb.) karar, iletişim, müzakere ve işbirliği ağlarının/zeminlerinin oluşturulması,
25. Yöre halkı başta olmak üzere tarafların iletişim ağlara/zeminlere dâhil olmasına olanak verecek
bilgiye erişim, yasal ve yönetsel karar süreçlerini tanıma (ÇED, koruma statüleri ve ilgili yönetmelikler)
vb. konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi,
26. Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozunumu ve kimyasallar bazında mevcut uluslararası veya
ulusal platformların amaçları, işleyişi hakkında bilgilenme, diyalog ve katılımın sağlanması,

27. Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve toprak bozunumu alanlarında uygulama dönüşümüne doğrudan katkı
sağlayabilecek bilgi yönetiminin (mevcut durum değerlendirme raporu, referans, arşiv, kütüphane,
yazılım, izleme değerlendirme raporu, geçiş ekonomisi uygulamaları vb.) hayata geçirilmesi.
SON BAŞVURU 24 Şubat 2017
Başvuru için http://www.gefsgp.com ziyaret edebilirsiniz