Yönerge

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR
 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, SORUMLULUK, TANIMLAR
 

 

Amaç
            Madde 1- Bu yönerge; Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecinde, AB müktesebatına ve ulusal kalkınma planlarına uygun, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek, ilimiz ile AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak, AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB), Kalkınma Bakanlığı ve diğer ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından fonlanan, ülkemizin yararlanabileceği proje teklif çağrılarını, bu kapsamda yapılan her türlü etkinliği ilgili kurum/kuruluşlara ve tüm vatandaşlara duyurmak, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Ürün Geliştirme (Ür-Ge) ve inovasyona dayalı özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliğine dayalı projeler üretmek, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaları yürütmek üzere kurulan, Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektedir.

 

Bu yönerge, İçişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının (DİAB) 2010/6 no’lu genelgesindeki esasları ilimiz düzeyinde uygulamak amacıyla 19.03.2015 tarih ve 783 sayılı Valilik oluruyla Erzincan Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi adı ile faaliyetlerini yürüten ve 18.09.2015 tarih ve 5628 sayılı Valilik oluruyla kurumsal adı “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’’ olarak değişen birimin çalışma esaslarını belirlemektedir.

 

Kapsam
            Madde 2- Bu Yönerge; Erzincan valiliği, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim kuruluşları, üniversiteler, STK (Meslek odaları,  sendikalar, dernekler ve vakıflar) ve diğer özel ve tüzel kesimler ile bu kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan AR-GE merkezleri, AB birimleri, proje koordinasyon merkezleri ve benzeri birimler arasında, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak amacıyla ve yukarıda birinci maddede ifade edilen amaçlar doğrultusunda sunacakları veya bu kurumlara sunulacak hizmetlerin koordinasyonunu kapsar.

 

Hukuki Dayanak

            Madde 3-  Bu yönerge;

uyarınca hazırlanmıştır.

 

Sorumluluk

Madde 4- Bu yönergenin uygulanmasından Erzincan Valisi, yönerge kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinden valinin genel yönetimi ve denetimi altında İl AB Daimi Temas Noktası olan ilgili vali yardımcısı, AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) üyeleri, İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörü ve personeli sorumludurlar.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) ile ilgili çalışmalar da, ilgili yılın uygulama usul ve esasları çerçevesinde Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülür.

 Bu yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez.

 
Tanımlar

Madde 5- Bu Yönergede yer alan,

 

Yönerge: Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini,

AB: Avrupa Birliğini,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

DİAB: İçişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığını,

ABB: Avrupa Birliği Bakanlığını,

Valilik: Erzincan Valiliğini,

Vali: Erzincan Valisini,

Büro: Erzincan İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunu,

UDYK: Valilik AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulunu,

İl AB Daimi Temas Noktası: İl AB Daimi Temas Noktası olarak Vali tarafından görevlendirilen ve Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunun işleyişi ve koordinesi ile bu yönergenin uygulanmasından sorumlu olan Vali Yardımcısını,

Büro Koordinatörü: Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosundan sorumlu Vali tarafından görevlendirilen yöneticiyi, 

Büro Personeli: Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunda görevlendirilen proje uzmanları, mali işler sorumlularını, basın yayın ve bilgi işlem sorumlusunu ve idari personelini,

SODES: Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER

Madde 6- Yürütülecek Hizmetler

a-  İldeki AB ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ülkemizin adaylık sürecinde AB uyum çalışmaları kapsamında taşra ve ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlamak, AB müktesebatı ve ulusal kalkınma planlarının öncelikleri çerçevesinde, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek,

b-  İl AB Daimi Temas Noktası olan vali yardımcısının verdiği iş ve işlemleri yürütmek,

c- DİAB’nın 26.01.2010 tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi çerçevesinde ildeki UDYK toplantılarını gerçekleştirmek ve sekretarya görevini yapmak,

d- AB müktesebatına uyum çerçevesinde gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde duyurulmasını sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dahil olmak üzere çözüm önerilerini ilgili yerlere bildirmek,

e- AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler; ABB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans vb. tarafından sağlanan burs, seminer, çalışma ziyareti, eğitim imkanları ile proje ve program çağrılarının duyurusunu yapmak, fon ve mali kaynaklardan azami ölçüde yararlanılması amacıyla ilde projeler hazırlamak, uygulamak, kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek bu alanda eğitimler düzenlemek, danışmanlık yapmak ve projelere yabancı ortak bulmada yardımcı olmak,

f- İlimiz genelinde kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler; ABB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans vb. projelerinin tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak, sorunların çözümünde işbirliği yöntemi ile proje sahibi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, ilgili birimler nezdinde valilik adına gerekli girişimlerde bulunarak, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara önderlik etmek ve her türlü teknik desteği sağlamak,

g- İlimizle,  AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek, ülkemizdeki örnek ve öncü illerimize çalışma ziyaretlerinde bulunmak ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak,

h- AB katılım sürecinde, ulusal ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek etkinliklere, toplantılara, tartışma platformlarına, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak ve görüş bildirmek,

ı- Yerel radyo, televizyon ve gazetelerde AB süreciyle ilgili bilgilendirici programlar gerçekleştirilmesini sağlamak ve destek olmak,

i- Valilikçe yapılacak yurtdışı ziyaretler, yurtdışından valiliğe yapılacak ziyaretler, yabancı devlet ve misyon temsilcilikleri ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların ildeki temsilcilerinin görüşme talepleri ile ilgili yazışma ve raporlar hazırlamak, iş ve işlemleri bakanlıkla koordine içerisinde yürütmek,

j- Valiliği ilgilendiren konularda yurtdışında yapılan toplantı sonuçlarını bildiren tutanakları incelemek, takip etmek ve bu konuda DİAB ile iletişim içerisinde olmak,

k- SODES kapsamında kamu kurumları ve STK’lar tarafından sunulan proje başvurularını teslim almak, ön değerlendirmelerini yapmak ve sonuçları Kalkınma Bakanlığına iletmek,

l- İlde uygulanan SODES projeleri kapsamında yapılacak ödemeleri ilgili yılın SODES Uygulama Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak, projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak, projeler kapsamında ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak, il düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak, ilin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak, projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’ e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Bakanlığa bildirmek, SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa bildirmek, Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek, SODES projeleri kapsamında bugüne kadar alınan demirbaşların envanterini 30 Haziran tarihine kadar Bakanlığa göndermek, proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

m- Büro bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ve diğer ülkelerin AB kurumlarına eğitim amaçlı gönderilmesini sağlamak,

n- İl valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7- İlgili vali yardımcısının genel koordinatörlüğünde, Büro bünyesi içerisinde yer alan personel vasıtasıyla hafta içi mesai saatleri içerisinde veya gerekli durumlarda mesai dışı zamanlarda çalışmalarını gerçekleştirir.

a- İl gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirir. 

b- Ulusal ve uluslararası fon kaynaklı proje teklif çağrılarını takip ederek, kullanılabilecek tüm fonlar hakkında ilgililerine bilgilendirme yapar.

c- Ülkemizin katıldığı ikili veya çok taraflı ulusal ve uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin ilimizde tanıtımını yapar, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlar. 

d- Erzincan ilinin; ulusal kalkınma planları ile uyumlu olarak tarım, sanayi, hizmet sektörünün gelişmesi, sosyal refahın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapar ve yaptırır, ilgili çalışmaları teknik ve idari açıdan destekler.

e- Proje uygulamalarında ortaya çıkan sorunları tespit ederek, sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulmasını sağlar. 

f- Görev alanına giren konularda yerel düzeyde gerek duyulacak eğitim, seminer ve benzeri etkinlikleri düzenler ve gerekli katkıyı sağlar.

g- AB, SODES ve diğer ulusal ve uluslararası kaynaklı projelerin niteliğinin gerektirdiği, tüm konularda zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistiki tablolarını ilgili kuruluşlardan doğrudan talep eder. Büro tarafından projelerin teknik detayları ile ilgili olarak bilgi ve yardım istenen kurum ve kuruluşlar, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

h- Büro personeli gerek görülen konularda düzenlenen eğitimlere katılır, proje ilgililerine proje hazırlama ve uygulama kapasite geliştirmelerine yönelik eğitimleri ilde düzenler.

ı- Ulusal düzeyde hibe fonlarına yönelik (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, diğer kamu kuruluşlarına ait fonlar) projelerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde gerek duyulan teknik desteği sağlar.

i- Uluslararası hibe fonlarına yönelik (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve AB Topluluk programları yanında, diğer uluslararası fon kaynaklarından (Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Büyükelçilikler ve diğer uluslararası kuruluşlara ait fonlar) faydalanmak üzere gerekli çalışmaları yapar, ilgililerin proje hazırlamasında ve yürütülmesinde gerek duyulan teknik desteği sağlar.

k- İlimizde bulunan ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel yönetimleri, üniversite, meslek kuruluşları ve STK’ları hedef kitle kabul ederek, başta IPA olmak üzere diğer tüm AB fonlarından yararlandırmak için öncülük eder, eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

l- Her türlü proje faaliyetlerini ve bu faaliyetlere alt yapı teşkil edecek her türlü bilgi ve çalışmaları Büro web sayfasında tüm ilgililere duyurulmasını sağlar. 

m- Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışır. 

n- Ülkemizin AB’ye üyelik süreciyle ilgili olarak sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak üzere, toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak bilgilendirme çalışmaları yapar.

o- ABB, DİAB ve ilimizde bulunan diğer AB ile ilgili birimler arasında gerekli irtibat ve koordinasyonu sağlar.

ö-   Büro personeli AB programlarını takip etmek ve yerel aktörleri doğru bilgilendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara katılırlar. Büro personeli; gezi, inceleme ve ortak çalışmalar kapsamında yurt dışı seyahatlerinde tasarruf tedbirleri dâhilinde giderleri öncelikle ilgili proje ve fonlardan karşılanmak suretiyle geçici görevli ve izinli sayılır.

p-  İl valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AB İL DAİMİ TEMAS NOKTASI ve AB UYUM, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI, AB ve DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU KOORDİNATÖRÜ, BÜRO PERSONELİNİN GÖREVLERİ, VASIFLARI VE GÖREVLENDİRİLMELERİ, TEŞKİLAT, YERLEŞİM VE BÜTÇE

 

AB İl Daimi Temas Noktası (Vali Yardımcısı)’nın Görev ve Sorumlulukları

Madde 8- İçişleri Bakanlığı DİAB’ın 2010/6 sayılı genelgesi uyarınca İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilen vali yardımcısı yönerge hükümlerinin işleyiş ve uygulanması ile Büronun sevk ve idaresinden valiye karşı sorumludur.

a- Büroda görev yapanlardan bir proje uzmanını koordinatör olarak il valisine teklif eder.

b- Büro proje uzmanlarının eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapılmalarını sağlar.

c- Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistikî tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan “Vali adına” talep eder.

d- Gerek duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırır.

e- Gerek kamu gerekse özel sektör ve STK'lar ile projelerin teknik detay ve alt yapıları ile ilgili olarak “Vali adına” yazışmalar yapar.

f- Yayınlanan teklif çağrıları ile ülkemizin istifade edebileceği her türlü ulusal ve uluslararası program ve fonlarla ilgili olarak, kamu kuruluşlarını, STK'ları, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek amacıyla “Vali adına” toplantı, seminer vb. etkinlikler düzenler.

g- Koordinatör veya ortak olarak Erzincan Valiliği adına yürütülecek projelerde paraf ve imza yetkisine sahiptir.

 

Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Görev ve Sorumlulukları

 Madde 9- İl valisi veya İl AB Daimi Temas Noktası görevini üstlenen vali yardımcısı Başkanlığında “Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulur. Üç ayda bir (yılda 4 kez) toplanacak bu kurul ilçe kaymakamları, il müdürleri, belediye başkanı veya yardımcısı, üniversite rektör yardımcısı, ticaret sanayi ve ziraat odaları ve borsaları ile STK temsilcileri teşekkül eder. Vali başkanlığında yapılacak toplantılara kurul üyesi teşkilatların en üst yöneticilerinin katılımı esastır.

a- AB müzakere süreci çerçevesinde gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izler, sorunlarını tespit eder, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dahil çözüm önerilerini tespit ederek DİAB’a ve ABB’ye bildirir.

b- AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik eder, gerekli desteği verir, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlar ve ortaya çıkan tıkanıklıkları çözer, il düzeyinde çözüm bulunamayanları üst mercilere bildirir.

c- Proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirir.

d- AB üyelik sürecimizle ilgili olarak AB İletişim Stratejisi çerçevesinde sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlar.

e- İhtiyaç duyulması halinde kurulun görevleri ile ilgili çalışma grupları oluşturur ve bu çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendirir.

f- AB ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında İçişleri Bakanlığı (DİAB) ve ABB (Proje Uygulama Başkanlığı, Sivil Toplum İletişim ve Kültür Başkanlığı) ile iletişim halinde olarak, değerlendirme ve önerileri de içeren faaliyet raporunu Ocak ve Temmuz aylarında DİAB’a ve ABB’ye gönderir.

 

AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörünün Vasıfları, Görevlendirilmesi ve Görevleri

Madde 10- Büro Koordinatörü ilgili vali yardımcısı tarafından teklif edilir ve Erzincan Valisinin onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen personel esnek çalışma prensibine (Hafta içi-hafta sonu) göre çalışır. Bu personel görevlendirildiği tarihten itibaren kadrosunun bulunduğu kurumlarda görevleri devam edeceğinden, her türlü özlük, mali hak ve ek ödemelerini kapsayan müktesep hakları aynen devam eder.

Görevlendirilen personelin mücavir alan dışında yapacağı görevlerde yolluk, yevmiye, iaşe, ibate giderleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Bu personel projenin niteliği gerektirdiği takdirde proje yöneticisi ya da herhangi bir ad altında proje bütçesinden sağlanabilecek harcırah ve diğer mali katkılardan yararlanırlar.

En az 4 yıllık (Lisans düzeyinde) fakülte veya yüksekokul mezunu ve proje döngüsü yönetimi eğitimi almış olmalıdır. Yabancı dil (Öncelikle ingilizce) bilgisi (En az YDS 70 puan veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan belge) tercih nedenidir. Görevine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

a- Büronun görev ve sorumluluk alanındaki tüm iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

b- Duyurusu yapılan ve ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel yönetimleri, üniversite, meslek kuruluşları ve STK’ları bilgilendirme amaçlı toplantı, seminer ve diğer etkinlikleri düzenler veya diğer kurumlarca düzenlenmiş bu tür etkinliklere katılır.

c- Koordinatör gerek duyulduğu hallerde proje ilgililerini de toplantıya çağırabilir.

d- Büro personeli arasında işbölümü ve görevlendirme yapar. İlgili vali yardımcısının talimatları doğrultusunda Büronun etkili ve verimli çalışması için gerekli önlemleri alır.

e- Erzincan ilinde ilgili proje detaylarının yer aldığı proje bankası oluşturulmasını sağlar.

f- Yapılacak her türlü yazışmayı valilik dosyalama sistemine uygun olarak yapar veya yaptırır.

g- Vali ve vali yardımcısının verdiği görevleri yerine getirir.

 

AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanlarının Vasıfları, Görevlendirilmesi ve Görevleri

Madde 11- Büro proje uzmanları Büro koordinatörünün teklifi ile ilgili vali yardımcısının uygun görüşü ve Erzincan Valisinin onayı ile görevlendirilirler. Görevlendirilen personeller esnek çalışma prensibine göre çalışırlar. Bu personeller görevlendirildikleri tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumlarda görevleri devam edeceğinden, her türlü özlük, mali hak ve ek ödemelerini kapsayan müktesep hakları aynen devam eder.

Görevlendirilen personelin mücavir alan dışında yapacağı görevlerde yolluk, yevmiye, iaşe, ibate giderleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Bu personeller projenin niteliği gerektirdiği takdirde proje yöneticisi ya da herhangi bir ad altında proje bütçesinden sağlanabilecek harcırah ve diğer mali katkılardan yararlanırlar.

En az 4 yıllık (Lisans düzeyinde) fakülte veya yüksekokul mezunu ve proje döngüsü yönetimi eğitimi almış olmalıdır. Büro da görevli proje uzmanlarının yabancı dil (Öncelikle İngilizce) bilgisi (En az YDS 70 puan veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan belge ya da yabancı dil öğretmeni) olması gerekir. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

a- Sorumlu olduğu alanlarda proje hazırlar, proje süreçlerini takip eder, sonuçlarını izler ve yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütür.

b- Projelerin takibini yaparak projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara göre yönlendirilmesini sağlar.

c- İl genelinde proje fikirlerinin oluşturulması amacıyla proje bankası ve proje bilgi tabanı çalışmalarında bulunur ve verilen görevleri yerine getirir.

d- Sorumlu olduğu alanlarla ilgili gelişmeleri takip eder, yeni fikirler üretir.

e- Büronun yürütücüsü olduğu projelerdeki tüm iş ve işlemleri yürütür.

f- Koordinatörünün verdiği görevleri yerine getirir.

 

AB ve Dış İlişkiler Bürosu Mali İşler Sorumlularının Vasıfları, Görevlendirmesi ve Görevleri

Madde 12- Büro mali işler sorumluları Büro koordinatörü teklifi ile ilgili vali yardımcısının uygun görüşü ve Erzincan Valisinin onayı ile görevlendirilir. İktisadi, idari ve mali konuların birinde lisans düzeyinde 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu, proje döngüsü yönetimi eğitimi almış ve Kamu İhale Mevzuatına hâkim olmalıdır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

a- Büronun maliye ve muhasebe işlerinin takip ve tanziminden sorumludur.

b- Yapılan projelerin maliye ve muhasebe işlerini; AB, uluslararası ve Türkiye maliye ve muhasebat kanun, yönetmelik ve kurallarına göre takip ve tanzim eder.

c- Ofis bütçesinin oluşturulmasında ve proje fonlarının tanziminde koordinatörün verdiği görevleri yerine getirir.

d- Valilik tarafından SODES için açılacak olan özel banka hesabının takibini yapar.

e- Söz konusu hesaptaki gelişmeleri SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa iletir.

f- Proje yürütücüleri tarafından yapılacak her türlü parasal işlemin SODES uygulama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmesini temin eder.

g- Proje yürütücüleri tarafından sunulan ödeme taleplerini değerlendirmek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri sorumlu olduğu vali yardımcısına sunar.

h- Projelerin mali gerçekleşme durumlarına ilişkin izleme raporlarını hazırlar.

ı- Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirir.

 

AB ve Dış İlişkiler Bürosu Basın Yayın ve Bilgi İşlem Sorumlusunun Vasıfları, Görevlendirmesi ve Görevleri

 Madde 13- Büro Basın Yayın ve Bilgi İşlem Sorumlusu Büro Koordinatörü teklifi ile ilgili vali yardımcısının uygun görüşü ve Erzincan Valisinin onayı ile görevlendirilir. En az 2 yıllık (ön lisans düzeyinde) yüksekokul mezunu ve proje döngüsü yönetimi eğitimi almış olmalıdır. İyi derecede bilgisayar işletmeni ve ofis programları kullanıcısı olmalıdır. Sosyal medya programları kullanımı, veri toplama, istatistiksel yaklaşım oluşturma, arşivleme, envanter oluşturma, sunum hazırlama, yayın ve raporlama konusunda deneyimli olmalıdır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

a- Büro kanalıyla AB konularında yürütülen proje ve çalışmalar hakkında kamuoyu oluşturmak amacıyla tanıtıma yönelik yazılı ve görsel medyada programlar yaptırılmasını sağlar.

b- Büronun yürüttüğü projelerin görünürlüğünü sağlamak adına ilgili broşür, kitap, afiş vb. malzemelerin hazırlanması ve dağıtımını yapar.

c- Yazılı ve görsel medyada Büro ile ilgili haberleri derler ve arşivler.

d- Büroya ait tüm yazılı ve görsel materyallerin kurum kimliğine uygunluğunu denetler.

e- Büro ile basın yayın kuruluşları arasındaki ilişkiyi koordine eder, haber ve bilgi akışını sağlar.

f- Facebook, twitter, instagram vb. sosyal medya araçlarına Büro içerikleri sağlayarak, Büronun çalışmalarını kamuoyuna duyurur.

g- Periyodik dönemlerde Büronun çalışmalarını, AB müktesebatına uyum çalışmaları ile ulusal ve uluslararası hibe çağrıları ile söz konusu fonlar aracılılığıyla yürütülen projeler hakkında bilgileri yer aldığı dergi hazırlar, bastırılmasını ve ilgili kamu kurum/kuruluşlara dağıtmak,

h- Büro tarafından hazırlanan araştırmaların, raporların, sonuç kitaplarının düzenlemesini yaparak, kitap haline getirir.

ı- Büronun yazılım, donanım, elektronik alt yapı ve benzeri iş ve işlemlerini koordine eder.

j-Büronun yapmış olduğu hizmetleri ve projeleri günlük olarak kurumsal bilgi belleği adı altında toplar.

 

AB ve Dış İlişkiler Bürosu İdari Personelinin Vasıfları, Görevlendirilmesi ve Görevleri

Madde 14- Büro idari personeli büro koordinatörü teklifi ile ilgili vali yardımcısının uygun görüşü ve Erzincan Valisinin onayı ile görevlendirilir. En az 2 yıllık (ön lisans düzeyinde) yüksekokul mezunu ve proje döngüsü yönetimi eğitimi almış olmalıdır. İyi derecede bilgisayar işletmeni ve ofis programları kullanıcısı olmalıdır. Veri toplama, istatistiksel yaklaşım oluşturma, arşivleme, envanter oluşturma, sunum hazırlama ve yazışma konularında deneyimli olmalıdır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

a- Büronun sekretarya hizmetlerini yürütür.

b- Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirir.

 

Teşkilat

Madde 15- Erzincan Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörü ile sayıları valilik makamınca belirlenecek olan proje uzmanı, mali işler sorumlusu,  basım yayım ve bilgi işlem personeli ve idari personelden oluşur. Büronun yürüteceği hizmetler için kamu kurum ve kuruluşlarından kurum kapasitesi ve personel niteliği göz önünde bulundurularak uygun personel görevlendirmesi yapılır.

Bu personeller vali yardımcısının sorumluluğunda Büro koordinatörü tarafından sevk ve idare edilir. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, büro koordinatörün talebi, ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali’nin onayı ile ek personel görevlendirilmesi yapılabilir. Görevden ayrılmalarında da aynı yöntem uygulanır.

Büroda görevlendirilecek personele ilave olarak, güncel çalışma konularına göre ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun niteliğe sahip personel desteği alınabilir İlde uygulanan projeler kapsamında gerekli duyulması durumunda ilgili vali yardımcısı teklifi Erzincan Valisinin onayı ile kamu kurum ve kuruluşlarında proje ofisleri kurulabilir.

Büro bu yönerge kapsamında kendisine verilen görevleri Ek 1’de yer alan teşkilat vasıtasıyla yürütür.

 

Yerleşim

Madde 16- Büro, hizmetlerini Valiliğin uygun göreceği bir alanda sürdürür.

 

Bütçe

Madde 17- Büro görev ve sorumluklarını yerine getirmek için mal ve hizmet alımı yapabilir. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına proje sunabilir ve uygulayabilir. Bu çalışmaların yürütebilmesi için gerekli olan harcamalar, proje katkıları ve Büronun gerekli çalışmaları yürütebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü büro malzemesi ile diğer araç ve gereç giderleri, İl Özel İdaresi veya Erzincan Valilisinin uygun göreceği birimlerce karşılanır.

Ayrıca, gerektiği ve uygun görüldüğü takdirde; proje yapmak isteyen kamu, özel sektör ve STK'ların da katkısına başvurulabilir. Diğer yasal kaynakları da ilgili yasalar çerçevesinde kullanır.

Projelere ait bütçe ve planlamalar; fon kaynaklarına ve dayandığı maliye, bütçe ve muhasebat kurallarına göre yapılır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 18- 10.12.2010, 11.07.2013, 19.03.2015 tarihlerinde Erzincan Valisi imzasıyla yürürlüğe giren Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergeleri iş bu yönergenin imzalanması ve yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.   

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 19- Yürürlük

Bu Yönerge hükümleri Erzincan Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 20- Yürütme

Bu Yönerge hükümleri Erzincan Valisi tarafından yürütülür.

 

İş bu yönerge 15 (On beş) sayfa, 5 (Beş) bölüm, 20 (yirmi) maddeden ibarettir.

 

 

EKLER:  

1-Teşkilat Şeması

2- UDYK Üyesi Kurumlar

 

 

İş bu yönergenin yürürlüğe girmesini uygun görüşlerinize arz ederim.

 

       

 

Ahmet TÜKÖZ

Vali Yardımcısı

İl AB Daimi Temas Noktası

 

 

 

…./…./2016

OLUR

 

Süleyman KAHRAMAN

Erzincan Valisi

 

 

 

 

Ek 1: AB ve DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU TEŞKİLAT ŞEMASI

EK 2

 

ERZİNCAN İLİ

Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu LİSTESİ

1-Başkan, Erzincan Valisi

2-İl AB Daimi Temas Noktası, Vali Yardımcısı

3-Erzincan Belediyesi

4-İl Özel İdaresi

5-Erzincan Üniversitesi

6-Çayırlı Kaymakamlığı

7-İliç Kaymakamlığı

8-Kemah Kaymakamlığı

9-Kemaliye Kaymakamlığı

10-Otlukbeli Kaymakamlığı

11-Refahiye Kaymakamlığı

12-Tercan Kaymakamlığı

13-Üzümlü Kaymakamlığı

14-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

15-Defterdarlık

16-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17-İl Sağlık Müdürlüğü

18-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

19-Çalışma ve İş Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü

20-Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

21-Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

22-Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

23-İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

 

MESLEKİ KURULUŞLAR

1-Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı

2-Erzincan Ticaret Borsası Başkanlığı

3-Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı

4-Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı

5-Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği

6-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 

VAKIFLAR

1-Erzincan Kalkınma Vakfı

2-Erzincan Üniversite Vakfı

 

 

İçerik Galerisi
Dosya Adı Açıklama İndir
Erzincan Valiliği Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Bürosu Yönergesi Erzincan Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Yönergesi İndir 49 KB