Kuruluş ve Tarihçesi

KURULUŞ 


Madde 8- Erzincan Valiliği,Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 18/09/2015 tarih ve 99825083-490-E.5628 sayılı olur ile Erzincan Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu  kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

 

Madde 6- Yürütülecek Hizmetler

a-  İldeki AB ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ülkemizin adaylık sürecinde AB uyum çalışmaları kapsamında taşra ve ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağlamak, AB müktesebatı ve ulusal kalkınma planlarının öncelikleri çerçevesinde, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek,

b-  İl AB Daimi Temas Noktası olan vali yardımcısının verdiği iş ve işlemleri yürütmek,

c- DİAB’nın 26.01.2010 tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi çerçevesinde ildeki UDYK toplantılarını gerçekleştirmek ve sekretarya görevini yapmak,

d- AB müktesebatına uyum çerçevesinde gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde duyurulmasını sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dahil olmak üzere çözüm önerilerini ilgili yerlere bildirmek,

e- AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler; ABB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans vb. tarafından sağlanan burs, seminer, çalışma ziyareti, eğitim imkanları ile proje ve program çağrılarının duyurusunu yapmak, fon ve mali kaynaklardan azami ölçüde yararlanılması amacıyla ilde projeler hazırlamak, uygulamak, kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, proje süreçleri için gerekli idari ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasına ve bu alanda sürekliliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri geliştirmek bu alanda eğitimler düzenlemek, danışmanlık yapmak ve projelere yabancı ortak bulmada yardımcı olmak,

f- İlimiz genelinde kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler; ABB, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans vb. projelerinin tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak, sorunların çözümünde işbirliği yöntemi ile proje sahibi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, ilgili birimler nezdinde valilik adına gerekli girişimlerde bulunarak, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara önderlik etmek ve her türlü teknik desteği sağlamak,

g- İlimizle,  AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek, ülkemizdeki örnek ve öncü illerimize çalışma ziyaretlerinde bulunmak ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak,

h- AB katılım sürecinde, ulusal ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek etkinliklere, toplantılara, tartışma platformlarına, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak ve görüş bildirmek,

ı- Yerel radyo, televizyon ve gazetelerde AB süreciyle ilgili bilgilendirici programlar gerçekleştirilmesini sağlamak ve destek olmak,

 

i- Valilikçe yapılacak yurtdışı ziyaretler, yurtdışından valiliğe yapılacak ziyaretler, yabancı devlet ve misyon temsilcilikleri ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların ildeki temsilcilerinin görüşme talepleri ile ilgili yazışma ve raporlar hazırlamak, iş ve işlemleri bakanlıkla koordine içerisinde yürütmek,

j- Valiliği ilgilendiren konularda yurtdışında yapılan toplantı sonuçlarını bildiren tutanakları incelemek, takip etmek ve bu konuda DİAB ile iletişim içerisinde olmak,

k- SODES kapsamında kamu kurumları ve STK’lar tarafından sunulan proje başvurularını teslim almak, ön değerlendirmelerini yapmak ve sonuçları Kalkınma Bakanlığına iletmek,

l- İlde uygulanan SODES projeleri kapsamında yapılacak ödemeleri ilgili yılın SODES Uygulama Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak, projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak, projeler kapsamında ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak, il düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak, ilin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak, projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’ e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Bakanlığa bildirmek, SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa bildirmek, Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek, SODES projeleri kapsamında bugüne kadar alınan demirbaşların envanterini 30 Haziran tarihine kadar Bakanlığa göndermek, proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

m- Büro bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ve diğer ülkelerin AB kurumlarına eğitim amaçlı gönderilmesini sağlamak,

n- İl valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek