Büyükelçilikler

İngiltere Büyükelçiliği

 

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

Ankara’daki Büyükelçiliği ve İstanbul’daki Başkonsolosluğu da dahil olmak üzere Türkiye teşkilatındaki tüm birimleri, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek ve devamlılığını sağlamaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım hedefini, ekonomiyi, enerji politikasını ve uluslararası güvenliği kapsayan çok geniş bir yelpazeye yayılmış pek çok alanda birlikte çalışmaktadır.

İngiltere Büyükelçiliği Fon Programı (BEF) en az 20,000 Pound bütçeli projeleri fonlamaktadır. Önerilen projeler aşağıda belirtilen FCO öncelikli stratejileri ve Türkiye Büyükelçiliği amaçlarına göre desteklenmektir:

• Adalet sektöründeki reformların güçlendirilmesi, yolsuzluklarla mücadele, organize suçla mücadele ve insan haklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, hukukun üstünlüğünü güçlü kılmak,
• Türkiye’de demokratik yönetişim ve ekonomik reformu desteklemek için temel kurumların güçlenmesini desteklemek,
• Barışçıl çözümler ve diyalog yoluyla gelişmiş siyasi diyalog ve çatışmaların çözülmesini desteklemek,
• Uluslararası hukuka ve insan hakları standartlarına uyumu tanımlamak ve analiz etmek.

Çağrıda sadece kurumların başvuruları desteklenmektedir.

https://www.gov.uk/government/world/turkey.tr

 

Hollanda Büyükelçiliği

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

MATRA Programı, Hollanda Hükümeti tarafından sağlanan ikili işbirliği programlarından biridir. MATRA programının genel amacı, AB’ye aday ülkeler başta olmak üzere, AB’ye potansiyel aday olan ülkeler ve AB’nin komşuluk politikası uyguladığı ülkelerde sosyal değişimi desteklemektir. Bu doğrultuda program, çoğulcu ve demokratik bir toplumun gelişmesini sağlayacak proje bazlı faaliyetlere ve AB mevzuatının uygulanmasının getirdiği sonuçlara odaklanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak da MATRA Programı, Hollanda’nın diğer ülkeler ile olan ikili ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

 

http://www.diab.gov.tr/kurumlar/diab.gov.tr/Proje(1)/Matra_Tablo(1).jpg

 

MATRA programı Türkiye’de 2000 yılından beri aktif olarak uygulanmaktadır. Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye’deki projelerin uygulanmasından sorumludur.

 

 

Destek Alanları

 

MATRA programı destek alanları itibarıyla iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

I-   Hukukun üstünlüğü ve temel haklar (Adalet ve içişleri, insan hakları, azınlıklar ve medya)

II-  Sosyal altyapı ve çevre (Sağlık hizmetleri, istihdam ve sosyal politika, eğitim, konut politikaları, kültür, doğa ve çevre konuları)

Türkiye’de bu alanlar arasında insan hakları, azınlıklar, medya, eğitim ve konut politikalarını kapsayan projeler uygulanmaktadır.

 

MATRA, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarının başvurularına açıktır. Başvurular belirli bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır.

 

MATRA İkili İşbirliği Programları

 

1. MATRA-Decentral Programme (Matra Destek Programı)

 

MATRA-Decentral Programı yerelde faaliyet gösteren STK’ları, kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarını ve yerel düzeyde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarını / yarı-kamu kurumlarını desteklemektedir. Program kapsamında başvuru sahibi kurumlar / kuruluşlar ile Hollanda’da muadil alanlarda faaliyet gösteren yerel kurumlar / kuruluşlar arasında eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

 

Öncelik Alanlar

- Mevzuat ve hukuk düzenlemeler

- Yönetişim, kamu düzeni ve kolluk çalışmalar

- İnsan hakları ve azınlıklar

Proje başvuruları Hollanda Ankara Büyükelçiliğine veya Hollanda İstanbul Başkonsolosluğuna yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi, başvuru ve bütçe formu için...

 

 

2. MATRA-İnsan Hakları Fonu

 

Öncelik Alanları

Hollanda Hükümeti, özellikle özgürlük, güvenlik ve refah konularını da karşılıklı olarak destekleyecek şekilde insan haklarının belirli boyutlarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda demokratikleşmeyi artırmanın bir aracı olarak ifade özgürlüğü ve internet özgürlüğünün teşvikine büyük önem verilmektedir. Öte yandan, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için temel olan diğer insan hakları konularına da öncelik verilmektedir.

 

Desteklenen Proje Konuları

- Başvurusu yapılacak projelerin, aşağıda yer alan kriterlerden en az birini içermesi beklenmektedir:

- Temel haklar alanında faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu olmak. (Hollanda Hükümetinin öncelik verdiği insan hakları alanında faaliyet göstermek.)

- Kamu kurumlarının, uluslararası yükümlülükleri ulusal kanunlarına ve uygulamalarına uyumlaştırmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Ayrıntılı bilgi, başvuru ve bütçe formu için... 

 

http://turkey-tr.nlembassy.org/

     

 

Japonya Büyükelçiliği

 

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

 

Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır.

 

Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir.

 

Programın Türkiye´de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye´de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

 

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

 

 

ABD Büyükelçiliği

 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

 

 

A.B.D.'de Yasama Sürecini Gözlemleme Olanağı Sunan Burs Programı National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Moldovya’daki genç profesyonellere Amerika’daki yasama sürecini doğrudan gözlemleme fırsatı sunuyor.   

 

Gelecek Vadeden Küresel Liderler Girişimi (EGLI)

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek vadeden sivil toplum örgütlerinin liderlerine, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 6 ila 18 aylık mesleki gelişim hedefli bir programa burslu katılım olanağı sağlayan bir fırsat sunmaktadır.

http://turkish.turkey.usembassy.gov/programlar_duyurular.html