AB Fonları

Erasmus+

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

HORİZON 2020

HORIZON 2020 nedir? Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu HORIZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor. 
UFUK 2020 | Hakkında
Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi €80 milyar Euro'dur. Türkiye’nin €451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni ufuklar açacak. Açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler, ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabiliyor. 

UFUK 2020, uluslararası proje yönetimi ve AB Hibe programları (AB H2020, AB CoSME, AB Erasmus+, AB CreativeEU, AB EUREKA ve EuroStars programları, ... vb.) ve burs programları (AB Marie Curie Bursu, Uluslararası Burslar, ... vb.) hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Türkiye'nin gözde ve en çok tercih edilen proje yönetimi kuruluşudur. AB projeleri ile ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, AB Hibe programlarında desteklenen projelerde daha fazla yer alabilmek, AB HORIZON 2020 Hibe programından azami düzeyde fayda elde etmek, ve bu süreçte katkı payından en az €1 milyar Avro'yu geri alma hedefine ulaşabilmek için eğitim ve profesyonel hizmetlerimiz ile her zaman sizlerin yanındayız.http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

COSME

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Ekonomik büyümenin lokomotifi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) odaklanan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini desteklemek üzere oluşturulmuştur. Program bütçesi yaklaşık 2.3 Milyar Avro’dur.

Programın genel hedefleri, Birlik işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi ve girişimci kültürün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin başlangıç ve büyümelerinin desteklenmesidir. COSME Programının Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu genel hedefler doğrultusunda COSME ile;

a. KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,

 b. Pazarlara erişimin geliştirilmesi,

c. İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması,

d. Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi amaçlanmaktadır.

COSME Programının uygulaması Komisyon ve KOBİ’ler için Yürütme Ajansı (EASME) tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra finansal araçlara ilişkin sorumluluk da Avrupa Yatırım Fonu’na devredilmiştir. 2014-2020 süresince Programın ülkemiz içinde koordinasyonu (tanıtım faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların duyurulması) KOSGEB tarafından yürütülecektir. Program kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda çağrılara çıkılmakta olup, her çağrı için spesifik olarak belirtilmiş son başvuru tarihleri esas alınarak, çağrılara başvuru yapılmaktadır. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılmakta olup, açık çağrılar EASME internet sayfasından (http://ec.europa. eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-smalland-medium-sized-enterprises-smes) takip edilebilmektedir.

     

EaSI

İstihdam ve Sosyal Politika için Yeni AB Programı: (EaSI) 

 EaSI fonları, reform fikirlerinin yerinde test edilebilmesi, değerlendirilmesi ve sonrasında Üye Devletler arasında en iyi uygulamaların bulunabilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle gençlere odaklanan sosyal yenilik anlayışı EaSI’nın temelini teşkil etmektedir. Program sosyal yenilik faaliyetleri için yıllık 10-14 milyon Avro finansman sağlayacaktır.

EaSI, 2007-2013 yılları arasında birbirlerinden ayrı yönetilen üç AB programını bir araya getirecektir:

2014 yılı Ocak ayından itibaren söz konusu programlar EaSI’nın üç eksenini oluşturacaktır. Avrupa Komisyonu, bu programları bir şemsiye program altında birleştirmek suretiyle Avrupa Birliği’nin istihdam ve sosyal politikalarıyla ilgili ortak hedeflerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

EaSI’nın hedefleri

(1) AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;

(2) işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;

(3) AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması;

(4) coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;

(5) mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması;

(6) sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

Rakamlarla EaSI

Toplam bütçe  919.469.000 Avro’dur.

Ülkemizde EaSI Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

CREATIVE EUROPE

Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi...

Kültürel ve Yaratıcı Sektörler Programı olan Yaratıcı Avrupa, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2020 döneminde 1.462.724.000 Avroluk bütçe ile uygulanacaktır.Programın temel hedefleri; Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel sektörün, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi olarak tanımlanmıştır. Yaratıcı Avrupa Programının Ulusal Koordinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

Türkiye´de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu olacaktır.

Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi, hizmetlerin, malların, işlerin ve hibelerin ihalesine ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağlayacaktır.

2. Programın uygulanmasına ilişkin teknik konuların tüm sorumluluğu her bir program için, uygulamadan sorumlu olan yetkilidedir. (Kıdemli Program Görevlisi)

3. Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kıdemli Program Görevlisine, talebi üzerine, Avrupa Birliği dış yardım uygulama usulleri (örn. İhale ve sözleşme usulleri) ile ilgili tavsiyelerde bulunacaktır. Bununla birlikte, teknik uygulamanın tüm sorumluluğu Kıdemli Program Görevlisinde olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi, ihtisaslaşmış danışmanlık kapasitesi geliştirecek ve bu amaç için gerekli dokümantasyonu bulunduracaktır.

4. Merkezi Finans ve ihale Birimi özellikle aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

http://www.cfcu.gov.tr/about.php?lng=tr

 

Dosya Adı Açıklama İndir
Ab Fonları AB Fonları İndir 79 KB