Bakanlıklar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Proje Destek Sistemi (PRODES)

 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen Genel Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına güler yüzle ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir. 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, dernekler ile derneklerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlara proje yardımı yapılabilmektedir. 
Bu kapsamda, proje başvurusu, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi amacıyla kısa adı “PRODES” olan “Proje Destek Sistemi” kurumsal yazılımı Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı ile dernek ve üst kuruluşlarının kullanıma açılmıştır.

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Projeleri Destek Programı'

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerinin gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımın artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) yürütülmektedir. Gençlerimiz bu projelere STK’lar ve ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla ücretsiz olarak katılım sağlamaktadırlar.

Sosyal medya hesapları:

http://www.gsb.gov.tr/
https://twitter.com/gsbgenclikproje
https ://www.facebook.com/gsbgenclikproje
http://gpdpblog.gsb.gov.tr/