COSME Proje Teklif Çağrısı

OSME PROGRAMI “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” 2017 Çağrı Teklifi COS-EINET-2017-3-04 Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür. COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

• KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,

• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

• Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

• Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir. COSME Programı kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır. Çağrının Kapsamı ve Amacı “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı ile Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek atırmasını sağlamaktır. Bu çağrı ile;

 Kültürel ve yaratıcı endüstri (CCI) sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın desteklenmesi,

 İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve öncelikler çerçevesinde değer zincirleri de göz önünde bulundurularak sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi,

 Yenilikçi işletmelerin büyümesini yönelik destek mekanizmalarının, yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi,

 Yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi KOBİ’lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca desteklenmesi beklenmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında iki “lot” bulunmaktadır. Lot 1: Moda Teknolojisi Lot 1 kapsamında moda teknolojisinde füzyona odaklanan KOBİ’leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 1.600.000 Avro tahsis edilmiştir. Lot 2: Turizm Lot 2 kapsamında turizm sektöründeki kültürel ve yaratıcı endüstriye odaklanan KOBİ’leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 1.000.000 Avro tahsis edilmiştir. Özet Zaman Çizelgesi Aşamalar Tarih ve zaman veya gösterge dönem Son Başvuru Tarihi 17/10/2017 - 17:00 Brüksel saati Değerlendirme dönemi* Kasım/ Aralık 2017 Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Aralık 2017 – Ocak 2018 Hibe anlaşmasının imzalanması Nisan - Haziran 2018 Açılış Toplantısı* Haziran 2018 *indikatif AB Finansmanı

 Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 2.600.000 Avro’dur

.  EASME’nin 2 teklifi fonlaması beklenmektedir.

 Hibe, geçerli maliyetlerin en fazla %75’ini ödeyecektir.

 EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar. Uygunluk Kriterleri Uygun Başvuru Sahipleri Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Konsorsiyumlar 3 AB üyesi / COSME katılımcısı ülkeden, en az 4 tüzel kişiden oluşmalıdır. Konsorsiyumlar kamu kurumları ve ulusal yasalar çerçevesinde kurulmuş özel kuruluşlardan oluşur. Bunlar; - Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (kamu ya da özel), - İnkübatörler, hızlandırıcılar, laboratuvarlar, üniversiteler, eğitim enstitüleri, araştırma merkezleri, KOBİ’lere ve girişimcilere iş destek hizmeti sunan kuruluşlar, - Kamu kurumları, - Kar amacı güden kuruluşlar olabilir. Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur: - AB üye ülkeleri - COSME katılımcısı ülkeler *Proje süresi azami 36 ay, asgari 24 ay olmalıdır. Operasyonel Kapasite Başvuru sahipleri, projeyi tamamlayabilmeleri için profesyonel yeterliliğe ve aynı zamanda uygun niteliklere sahip olmalıdırlar. Bu nedenle aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

 Projenin yürütülmesinde ve uygulanmasında önemli konumda olan en az 3 kişinin tercihen Avrupa CV formatında CV (http://europass.cedefop.europa.eu) ya da profilleri,

 Ortakların deklerasyonu,

 Son 3 yılda gerçekleştirilen çağrıya uygun proje ve faaliyetlerin listesi,

 Çağrı kapsamındaki mevcut ekipman, patent ve imkanların açıklaması,  Projeden sorumlu ana grubu oluşturan kişilerin niteliklerini ve yeterliliklerini gösteren bir özet tablo. 

İçerik Galerisi