MÜLTECİLER VE SIĞINMA İSTEYEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI İLE BUNLARIN AİLE FERTLERİNİN İSTİHDAM PİYASASINA HIZLI ENTEGRASYONU” TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI

Teklif Çağrısının Amacı
Bu teklif çağrısı, üçüncü ülke vatandaşlarının ilgili hedef gruplarının istihdam piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran yenilikçi politikalar ile mekanizmaları test eden ve uygulayan yenilikçi uluslararası projeleri fonlamayı amaçlamaktadır. Teklifler bir başka ülkede daha önce uygulanmış başarılı yenilikçi girişimlerin kopyasını içerebilir.
Yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarının özellikle aşağıda belirtilen hedef gruplarına yönelik başvurular değerlendirmeye alınacaktır:
• Sığınmacılar
• Mülteciler ve onların aileleri
Göçmen kadınların istihdam piyasasına entegrasyonunu hedefleyen özel tedbirler tercih sebebi olacaktır.
Kolaylık olması açısından bu çağrıda “mülteciler” olarak adlandırılan gruplar tüm uluslararası koruma faydalanıcılarını kapsamaktadır (Cenevre Konvansiyonu mültecileri veya ikincil koruma faydalanıcıları).
Başvurularda göçmen kadınların özel ihtiyaçlarına cevap veren bütünleşik bir yaklaşım gözetilmeli ve toplumsal cinsiyet boyutunun varlığı dikkate alınmalıdır.
Teklif Çağrısının Ana Hedefleri
• İstihdam piyasasına hızlı entegrasyonu sağlamak için yenilikçi ve etkili mekanizmaların geliştirilmesi ve test edilmesini teşvik etmek
• Hedef grupların istihdam piyasasına entegrasyonuna imkan tanıyan sürdürülebilir çok seviyeli ortaklıklar geliştirmek
• Kadınların karşılaştığı zorluklara güçlü biçimde vurgu yaparak halihazırda işlemekte olan, hedef grupların hızlı ve başarılı bir biçimde istihdam piyasasına entegrasyonu konusunda AB Üye Devletleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını korumak
Muhtemel Faaliyet Alanları
Projelerin, proje süresi boyunca istihdam piyasasına etkin bir entegrasyon gerçekleştirmesi beklenmektedir. Tekliflerde aşağıdaki özelliklerin taşıması beklenmektedir:
• Teklif çağrısının ana hedeflerine ulaşmada araç olabilme,
• İlgili ülkenin iş piyasası ihtiyaçlarını dikkate alma,
• Hedef grupları bu ihtiyaçlarla eşleştirme,
• Hedef grupların hızlı entegrasyonunun farklı boyutlarını kapsayabilme,
• Uzun vadeli bir vizyon sunabilme,
• Göçmen topluluklar arasında cinsiyet temelli basmakalıplar, ayrımcılık ve eşitsizlik uygulamalarına karşı mücadele edebilme, iş uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetebilme,
• Hibe dönemi boyunca sürdürülebilir olma,
• Büyük aktörlerin ilgili faaliyet alanlarındaki kapasitesini geliştirme;
• Diğer ev sahibi ülkeler/gruplar tarafından için örnek teşkil edebilecek mekanizmalara sahip olma
Proje kapsamında yürütülmesi öngörülebilecek faaliyet örnekleri şunlardır:
• Aşağıdaki alanlar dahil olmak üzere kapsamlı entegrasyon mekanizmalarının tasarımı ve uygulaması:
- Yurttaşlık kursları, kültürler arası iletişim becerileri
- İstihdam piyasası düzenlemeleri, mevcut sosyal yardımlar vb. hakkında bilgilendirme
- Hedef gruplara yönelik desteğin sağlanması amacıyla projede yer alan öğretmenler ve diğer kişilere yönelik özel eğitimler
- Akşam kursları dahil olmak üzere dil kursları
- Dil ve mesleki becerileri birleştiren kurslar
- Eğitimli uzmanlar tarafından sunulan özel/bireysel destekler
- İşyerinde rehberlik dahil olmak üzere rehberlik programları
- Geçmiş eğitimler ve iş deneyimlerini saptamaya yönelik uygulamalar
- Yurtdışında kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve onaylanmasına yönelik etkili ve şeffaf uygulamalar
- Ayrımcılık uygulamalarının izlenmesi ve konu hakkında farkındalık yaratılması
- Eğitim programlarına katılımın sağlanması amacıyla, esnek saat uygulamaları ve diğer düzenlemeler dahil olmak üzere çocuk bakımı ve diğer bakım hizmetlerine erişim
- Dijital uygulamalar, bilişim araçları
- Özellikle kadınlara yönelik olmak üzere ayrımcılık ve şiddet olaylarında desteğe erişim
• Aşağıdaki alanlarda sürdürülebilir çok seviyeli ortaklıkların geliştirilmesi
- Farklı aktörler arasında eşgüdüm mekanizmaları
- Aktörler arasında entegrasyon stratejilerinin geliştirilmesi
- Bilgi alışverişi
• Aşağıdaki alanlar dahil olmak üzere AB Üye Devletleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının korunması:
- Anketler
- Veri toplama
- Rehberler ve pratik araçların geliştirilmesi
Başvuruda Yer Alması Zorunlu Faaliyetler
• Sonuç ve çıktı göstergelerinin tanımlandığı, net ve tam olarak geliştirilmiş bir metodoloji dahil olmak üzere faaliyetlere yönelik kapsamlı bir izleme ve değerlendirme planı,
• AB Komisyonu tarafından Brüksel’de organize edilecek olan iki etkinliğe katılım (en fazla iki gece, iki kişi),
• Konsorsiyumun tüm üyelerinin yer aldığı en az bir defa düzenlenecek bir eşgüdüm toplantısı,
• Proje faaliyetlerinin AB düzeyinde teşviki amacıyla, bir adet yaygınlaştırma etkinliğinin de dahil olduğu bir yaygınlaştırma planı
Uyarı
Bu teklif çağrısı altındaki her türlü bir eylem Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde yer alan haklara ve ilkelere saygı göstermeli ve bu çerçevede uygulanmalıdır. Başvurular, projenin bireysel haklar ve özgürlükler üzerindeki etkilerine dikkat etmelidir. Buna ek olarak, bu teklif çağrısı kapsamındaki her türlü eylem tüm ilgili etik ilkeler ile etik konusunda uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve AB kanunlarına riayet etmelidir.
Bütçe
Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 14.200.000 Avro’dur. AB Komisyonu teklif çağrısı kapsamında takriben 5 ila 7 teklife fon sağlamayı öngörmektedir. Avrupa Komisyonu, kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.
Başvurular için Son Tarih
Başvuruların sunulması için son tarih 30 Mart 2017’dir.
Proje faaliyetlerinin, projenin kabul edilmesinin ardından imzalanacak hibe anlaşmasının ardından başlatılması gerekmektedir. Teklif çağrısının yayınlanmasından projenin başlamasına kadar geçecek sürede aşağıdaki tabloda öngörülen seyir izlenecektir.
Teklife dair aşamalar
Tarih
1)
Çağrının yayınlanması
21 Aralık 2016
2)
Başvurular için son tarih
30 Mart 2017
3)
1 ve 2 no’lu değerlendirme aşamaları
Nisan-Haziran 2017
4)
Başvuru sahiplerinin 1 ve 2 no’lu aşamalar konusunda bilgilendirilmesi
Temmuz 2017
5)
3,4 ve 5 no’lu değerlendirme aşamaları
Haziran-Eylül 2017
6)
Başvuru sahiplerinin nihai bilgilendirilmesi
Ekim 2017
7)
Hibe anlaşmasının imzalanması
Kasım 2017
8)
Faaliyetlerin başlaması
Aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Faaliyetlerin başlama tarihi; ya tarafların hibe anlaşmasını imzaladığı tarihten sonraki ilk gün, ya tarafların anlaşmayı imzaladığı tarihi takip eden ayın ilk günü ya da tarafların üzerinde anlaştıkları bir başka tarih olacaktır.
Eş-finansman ve Uygulama Süresi
Bu teklif çağrısı kapsamında maliyetler eş finansman yöntemiyle karşılanacak olup hibe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %80’inden fazlasını oluşturamaz. Başvuru sahipleri kalan tutara ilişkin eş-finansmanı, kendi kaynakları veya AB bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılamalıdır.
Hibe Anlaşması imzalanmadan önce başvuru sahiplerinin proje için harcadıkları tutarlar AB tarafından finanse edilmeyecektir.
Projelerin uygulama süresi 24 ila 36 ay arasında olmalıdır.
Başvuru Dili
Başvuru dili İngilizcedir.
Uygunluk Kriterleri
Başvuru Sahibinin Uygunluğu:
• Aşağıdaki ülkelerden birinde kayıtlı tüzel kişiler başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi olabilir:
- Avrupa Birliği Üye Devletleri
- EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) Anlaşması kapsamında İzlanda ve Norveç
- Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
• Esas başvuru sahibi bir kamu tüzel kişi olmalıdır (ulusal, bölgesel, yerel otoriteler veya kamu istihdam hizmetleri).
• Eş başvuru sahibi, kamu kurumları, yukarıdaki ülkelerde kayıtlı ofisi bulunan özel hukuk tüzel kişileri (sivil toplum kuruluşları vb.) ve uluslararası kuruluşların ülke ofisleri olmalıdır.
• Başvurunun, en az biri AB üye ülkelerinden ve ilke olarak en az biri aday ülkelerden olmak üzere en az 4 kuruluşlu (1 başvuru sahibi + 3 eş başvuru sahibi) bir konsorsiyum tarafından yapılması gerekmektedir.
Uygun Faaliyetler:
Faaliyetler tamamıyla EaSI Programına katılan ülkelerde gerçekleştirilmelidir. Proje yönetimi ve faaliyetlerin koordinasyonu ana faaliyet alanı olarak addedilmiş olup taşeron sözleşmesinin konusu olamaz.
Uygun Olmayan Faaliyetler:
Lobicilik faaliyetler, taşınmaz mal ve/veya araç alımı ve inşaat faaliyetleri uygun olmayan faaliyetlerdir. Uygunluk kriterlerine aykırı durumlar projenin reddedilmesine yol açacaktır.
Seçim Kriterleri
Başvuru sahibi (esas veya eş başvuru sahibi) fon talep edilen faaliyeti tamamlayacak mali ve idari kapasiteye sahip olmalıdır. Yalnızca gerekli mali ve idari kapasiteye sahip kuruluşlar hibe faydalanıcısı olabilir.
İhale Kriterleri
Başvurular aşağıdaki altı unsur dikkate alınarak değerlendirilecektir:
1. Projenin, teklif çağrısının amaç ve önceliklerine uygunluğu
2. Konsorsiyumda yer alacak aday ülkeler dahil olmak üzere projenin genel tasarımı
3. Metodoloji, faaliyetler ve beklenen proje çıktıları
4. Etki ve çıktı değerlendirme yönteminin uygunluğu
5. Projenin sürdürülebilirliği
6. Projenin uygun maliyetli olması
Değerlendirme Aşamaları
1. Uygunluk kriteri değerlendirmesi
2. Konsept notun değerlendirmesi
3. Seçim kriterleri değerlendirmesi
4. Projenin ve iş planının değerlendirilmesi
5. Birleştirilmiş değerlendirme (2 ve 4 no’lu değerlendirmelerden alınan puanların toplamı)
Nasıl Başvurulabilir?
Başvuruların hem elektronik ortamda hem de orijinal bir nüshasının posta yoluyla/elden Avrupa Komisyonu’na sunulması için son tarih 30 Mart 2017’dir.
Başvuru Formuna Nereden Ulaşılabilir?
Başvuru sahipleri, başvuru formunu güvenli bir SWIM uygulamasının olduğu internet sitesinde elektronik olarak doldurabileceklerdir:
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
Başvuru Nereye Gönderilecek?
Başvuru sahiplerinin formu doldurduktan sonra hem elektronik hem de matbu olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Elektronik İbraz: Başvuruyu onaylamak için “gönder” tuşuna basın. Başvurunun bu adımı geri alınamaz ve son başvuru tarihinden önce yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
• Matbu İbraz: Ekleriyle birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş başvuru ve bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan bütün belgeler aşağıdaki adrese son başvuru
tarihinden önce gönderilmelidir (gönderilme tarihi yerine Komisyon’a ulaşma tarihi dikkate alınacaktır):
a) Posta yoluyla teslim adresi:
European Commission
Call for proposals VP/2016/015
DG EMPL.C1 – Social Investment Strategy
DAV 1 Courrier Central
B-1049 Bruxelles – BELGIUM
b) Elden teslim adresi:
European Commission
Service central de réception du courrier
Call for proposals VP/2016/015
DG EMPL.C1 - Social Investment Strategy
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere – BELGIUM
Teklif çağrısına ilişkin tüm belgelere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes
İletişim
Sorularınızı yalnızca e-posta yolu ile empl-vp-2016-015@ec.europa.eu adresine iletiniz.

 

İçerik Galerisi