AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı

16 Ocak 2017
Teklifi Veren: Japonya Büyükelçiliği
Açılış Tarihi:
Kapanış Tarihi: 17 Mart 2017 saat 17.3

Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi
Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır.
Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri
ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje
gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri
arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır.
Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip
değerlendirilmesinden sonra sağlanır.
PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
2017 yılında değerlendirmesi yapılarak 2018 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye
başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Not: 2017 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2016 yılı içinde tamamlanmıştır.

Proje Dönemi:
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2018Mart
2019 dönemine ait olması gerekmektedir.
(Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2018 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması
gerekmektedir)
Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu
süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.
Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje
uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.
Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.
İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine
sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil
toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda
yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı
olarak projede yer alabilir.
Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna
ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde
muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.
Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir.
Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına
proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.
Başvuru sahipleri, Türkiye’de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek
kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.
Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa
ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir
şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.
Kimler Başvuramaz:
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu
bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu
kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.
Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.
Projeden Faydalanacak Kesim:
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca,
başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.
Hibe Miktarı:
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni
yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV)
Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından
belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000 USD (KDV
hariç) olarak hazırlanmalıdır.
Kabul Edilen Proje Konuları:
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının
yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri
Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri,
çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler
için tesisler
Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları
Kabul Edilmeyen Proje Konuları:
Kültür, sanat, spor, turizm
Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları
Üniversite eğitimi projeleri
Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
Araştırmalar
Yasal danışmanlık
Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
Kâr amacı taşıyan projeler
Anasınıfı, anaokulu projeleri
Temiz su temini
Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:
Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini
Projenin içeriğine bağlı olarak güvenlik önlemleri giderleri karşılanacaktır. Ayrıca projede yer alacak
görevlilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir ihtiyaç söz konusu olması halinde, gerekli olacak
giderler sağlanabileceğinden başvuru formunda belirtilmelidir.
Başvuru Tarihi:
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 17 Mart 2017 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak
şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız)
2. Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım CD’si vb.)
3. Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi (Örnek yetki
belgesi için lütfen tıklayınız)
4. Projenin gerçekleştirileceği yerin detaylı fotoğrafları ve mümkünse video kaydı (lütfen CD’ye
kaydederek gönderiniz)
5. Projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis, taahhüt
belgesi (başvuru yapılabilmesi için projenin gerçekleştirileceği bina veya arsanın proje için kullanımı
ile ilgili hiçbir sorun bulunmamalıdır. Kamulaştırma, tahsis veya devir gibi işlemlerin başvurudan önce
mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)
*Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı ile uygulanan proje kapsamında inşa edilen
veya onarılan binaların ise 40 yıl süreyle ilgili projeye tahsis edilmesi zorunludur.